Okres zimowy jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców miast i wsi. Opady śniegu i oblodzenia stwarzają wiele niebezpiecznych sytuacji Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Nie zapominajmy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości określonych w art. 5 ust.1 pkt 4 w/w ustawy. W myśl obowiązujących przepisów do obowiązków właściciela nieruchomości należy :

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jednocześnie ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną dla osób które nie wykonują nałożonych na nie obowiązków. W artykule 10 ust.1 pkt 2 tejże ustawy czytamy:

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Należy jeszcze podkreślić , że grzywnę można orzec w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Postępowanie w tego typu sprawach toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia .

W związku z powyższym zachęcamy do utrzymywania porządku w obrębie własnych posesji aby uniknąć nie przyjemnych sytuacji , gdy dojdzie do jakiegokolwiek wypadku przy naszej nieruchomości.

źródło: KMP Siedlce, autor:kom.Agnieszka Świerczewska
www.mazowiecka.policja.gov.pl